BEZORGEN & OPHALEN

We verzorgen alle transport van onze verhuurmaterialen in eigen beheer. Zo kunnen we je de service bieden waar we trots op zijn. De tarieven welke hieronder genoemd worden zijn een indicatie. De definitieve bezorgkosten worden voor je berekend in ons voorstel, wat je ontvangt na de aanvraag welke je via onze webshop hebt ingestuurd. 

Tarieven standaard bezorging:

Bezorging / ophalen van je materialen van maandag t/m zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur.

 • Bezorging: € 0,80 per gereden kilometer* **
 • Ophalen: € 0,80 per gereden kilometer* **
  • Vanaf ons magazijn in Heeze.
  • Voor orders onder de 90,- incl. btw berekenen we een toeslag van 9,- incl btw.
  • We bezorgen onze artikelen standaard tot maximaal 50 km afstand enkele reis.
  • Bevind je je verder weg? Dan bezorgen we je bestelling vanaf 500,- excl. btw (huurwaarde). De bezorgkosten bedragen dan € 1,- per gereden kilometer.

Voorbeeld bezorging: uw locatie is gelegen op 10 kilometer afstand = 20 km à € 0,80 = € 16,- (voor ophalen geldt dan hetzelfde tarief, dus ook € 16,-)

Wat doen we hiervoor?

We laden je materialen in en onze medewerker brengt het naar u toe met een van onze wagens. Daar laden we de materialen voor u uit en brengen het tot aan de eerste drempel. Onze medewerker komt de materialen ook weer ophalen, vanaf de eerste drempel nemen we de materialen weer mee, laden het in en brengen het terug naar onze loods.

 

Tarieven afwijkende bezorging

 • Levering op precieze tijd:
  • Wanneer je een exact tijdstip voor levering of afhalen wenst, berekenen we 15,- toeslag. Dit is een tijdsvak van 1 uur. 
  • Bijvoorbeeld: Levering is gewenst om 12:00 uur, dan zal de levering plaatsvinden tussen 11:30 en 12:30 uur.
 • Bezorging en ophalen buiten standaard tijden:
  • Indien mogelijk in onze planning kunnen we na 17:00 uur of op zondag bezorgen / ophalen. Hiervoor berekenen we 30,- per transport.
 • Afwijkend transport:
  • Voor grote / afwijkende artikelen geldt een aangepast bezorgtarief.
  • Je ontvangt dit tarief op het voorstel na het doen van je aanvraag.

 


LEVERINGSVOORWAARDEN

We zijn ervan overtuigd dat duidelijke communicatie een goede basis is voor een prettige samenwerking. Daarom willen we je graag extra uitleg geven over onze werkwijze.

Controleer je bestelling bij afhalen of leveren

Indien er tekorten of beschadigingen zijn dien je deze dezelfde dag bij ons te melden. We zijn bereikbaar per telefoon op nummer 06-31780105. Gelieve uw reclamatie binnen kantoortijden te melden.

Let goed op hoe de bestelling verpakt is.

Dit zal je achteraf helpen om alles weer klaar te zetten voor transport. Tip: maak een foto! Bij het ophalen van de goederen dient alles weer transportklaar te staan, dat wil zeggen op dezelfde locatie en op dezelfde manier verpakt als bij levering.

Retourbeleid dranken

Op een groot deel van ons drankenassortiment is ons retourbeleid van toepassing. U kunt bij ons navragen of het retourbeleid ook van toepassing is op uw bestelling.De dranken willen we graag gesorteerd en op een rolcontainer mee retour nemen. Hierbij willen we het graag op dezelfde manier gesorteerd als dat het aangeleverd wordt. Dit houdt in: soort per soort in krat. Dit betekent dus dat lege en volle flessen door elkaar komen te staan.Flessen/dozen met schade of waarvan de etiketten niet meer netjes zijn, kunnen wij helaas niet meer terugnemen. Echter, smaakt de inhoud er natuurlijk niet minder om dus hopen we dat jullie er zelf nog van kunnen genieten!Lege wijnflessen hoeven niet mee retour.Wanneer de dranken niet gesorteerd aangeleverd worden voor retour, zijn wij helaas genoodzaakt om hiervoor sorteerkosten in rekening te brengen.

Oeps, kapot.. en nu?

We begrijpen dat er wel eens iets kapot kan gaan. Na terugkomst van de materialen wordt alles bij ons geteld en gecontroleerd op schade. In geval van ontbrekende materialen zal de betreffende mancoprijs in rekening worden gebracht. Breng je de ontbrekende materialen binnen 7 dagen alsnog retour, zullen wij de betaalde mancoprijs terugstorten. Na 7 dagen is dit niet meer mogelijk. Ook als reparatie van de materialen noodzakelijk is worden hiervan de kosten doorberekend.

Schoonmaken?

Voor linnen, servies, bestek en glaswerk gelden de genoemde prijzen inclusief schoonmaakkosten. Wel vragen we u alles gesorteerd en spoelschoon (zonder dranken / etensresten) terug in de daarvoor bestemde bakken te plaatsen. Als dit niet het geval is, berekenen we mogelijk sorteerkosten.Alle overige artikelen ontvangen we graag schoon retour. Om u compleet te ontzorgen kunnen we ook de schoonmaak van de gehuurde materialen voor u verzorgen. Er zijn wel kosten aan deze service verbonden. Deze bedragen 40 % van de huursom van de vuil ingeleverde materialen.

Vragen en / of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons op via telefoon of mail. 


ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1
 
Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door Arjen Organiseert, alsook handelend onder de naam Arjen Verhuurt, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
 3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen en overeenkomsten1

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal evenals andere door Arjen Organiseert verstrekte gegevens binden haar niet.
 3. Een overeenkomst komt tot stand indien Arjen Organiseert de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd.
 4. Eventuele of beweerde onjuistheden in de (opdracht)bevestiging van Arjen Organiseert dienen binnen 7 dagen na de datum van de bevestiging door de huurder aan Arjen Organiseert te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de bevestiging bindend is.
 5. Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna omschreven schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of door Arjen Verhuurt Party & Event Service een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen.De schadeloosstelling bedraagt:- bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs.- bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs.- bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 90% van de totale prijs.- bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.De huurder wordt aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten.
 6. De administratie van Arjen Organiseert strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.
 7. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging van Arjen Organiseert. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat Arjen Organiseert de goederen niet tot haar beschikking heeft de normale huurprijs in rekening worden gebracht onverminderd het recht van Arjen Organiseert op schadevergoeding.

ARTIKEL 3 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
 2. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan niet door Arjen Organiseert van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is Arjen Organiseert gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.

ARTIKEL 4 Waarborgsom

 1. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom te voldoen. Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen aan Arjen Organiseert zijn geretourneerd, wordt de waarborgsom terugbetaald onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten.
 2. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Arjen Organiseert is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. Arjen Organiseert is over de waarborgsom geen rente verschuldigd.
ARTIKEL 5 Levertijden
 1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Arjen Organiseert is bij niet-tijdige levering niet aansprakelijk voor schade. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 1 week is de huurder gerechtigd de overeenkomst te annuleren doch niet dan nadat hij Arjen Organiseert schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de huurder aan Arjen Organiseert een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is Arjen Organiseert niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade.

ARTIKEL 6 Transport

 1. Indien de huurder zelf zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Arjen Organiseert, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de huurder.
 2. Indien Arjen Organiseert zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, vindt bezorging uitsluitend plaats achter de eerste deur op de begane grond. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Arjen Organiseert het recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
 3. De goederen dienen op de haaldag op de begane grond gereed te staan voor transport, op deze wijze en plek als door Arjen Organiseert is afgeleverd. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan onder meer uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon e.d.
 4. Meubilair, inrichtingen, tenten etc. dienen aan het einde van een huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld te staan om zodoende een spoedig transport mogelijk te maken.

ARTIKEL 7 Weersinvloeden

 1. Arjen Organiseert behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Arjen Organiseert de huurovereenkomst ter zake tenten etc. te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door Arjen Organiseert al ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. Arjen Organiseert is hierover geen rente verschuldigd.ARTIKEL 8 Verplichtingen van de huurder1. Huurder dient alle goederen bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met Arjen Organiseert.
 2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
 3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goede huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
 4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arjen Organiseert aan een ander onder te verhuren, weer te verhuren of aan de andere kant in gebruik te geven.
 5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.
ARTIKEL 9 Partygoederen
 1. Zodra Arjen Organiseert de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Arjen Organiseert is bindend.
 2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren begane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.
 3. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed, tenten etc., die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.
 4. Tafels, stoelen, dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.

ARTIKEL 10 Tenten

 1. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
 2. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan de tent / zeil kan wordt toegebracht.
 3. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseer lijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.
 4. Arjen Organiseert is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten.
 5. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, alsmede het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.

ARTIKEL 11 Schade en schadevergoeding

 1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Arjen Organiseert.
 2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal dan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten, etc. is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Arjen Organiseert worden gebaseerd op de gebruikswaarde. Deze waardebepaling zal namens Arjen Organiseert worden vastgesteld en is voor de huurder bindend.
 3. Bij verlies, diefstal, schade, beschadigingen, e.d. dient de huurder hiervan Arjen Organiseert onmiddellijk van op de hoogte te brengen.
 4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 3 dagen nadat de goederen in overeenstemming met afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Arjen Organiseert te retourneren. Een eventuele al door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Arjen Organiseert aan huurder worden terugbetaald met eventuele mindering van inkomstenderving. Arjen Organiseert is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
 5. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
 6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Arjen Organiseert dan wel aan de bevindingen van de door Arjen Organiseert ingeschakelde expert. Indien Arjen Organiseert de schade beneden de € 750,- begroot, zal de expertise door Arjen Organiseert zelf worden verricht.

ARTIKEL 12 Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Indien Arjen Organiseert door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Arjen Organiseert gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij die ten gevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
 2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Arjen Organiseert afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Arjen Organiseert zijn ingeschakeld.
ARTIKEL 13 Betalingen
 1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Arjen Organiseert daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Arjen Organiseert is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum voor particulieren en binnen dertig dagen na factuurdatum voor bedrijven, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien in een langere kredietgeving dan acht c.q. dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 4. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Arjen Organiseert moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever.Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
  1.   Minimumtarief
  2.   14% over eerste
  3.   10% over volgende
  4.   5% over volgende
  5.   1% over de volgende
  6.   0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.00.
  1.  
 5. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.Indien opdrachtgever de opdracht in onder aanneming door Arjen Organiseert doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Arjen Organiseert zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Arjen Organiseert cederen. Opdrachtgever verleent Arjen Organiseert reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan
 6. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Arjen Organiseert het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Arjen Organiseert te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.
 7. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
 8. Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan veertien dagen waarop Arjen Organiseert de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Arjen Organiseert gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Arjen Organiseert op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 1.  
ARTIKEL 14 Aansprakelijkheid
 1. Arjen Organiseert is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.
 2. Arjen Organiseert is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet deze personen.
 3. Indien Arjen Organiseert op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschorting recht ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Arjen Organiseert niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
 4. In die gevallen waarin Arjen Organiseert aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
 5. De huurder vrijwaart Arjen Organiseert tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 15 Conversie

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 2. Arjen Organiseert en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 16 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten welke door Arjen Organiseert worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank waaronder Arjen Organiseert ressorteert, tenzij de Kantonrechter als gevolg van dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
 3. Indien Arjen Organiseert in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Arjen Organiseert verschuldigd.